MEMBINA LEGASI KAMI

1978 – 2000

JPG telah diperbadankan di Malaysia pada 21 Mac 1978 sebagai sebuah syarikat sendirian berhad di bawah nama Yule Catto Plantation Sdn Bhd. Syarikat ini menukar namanya kepada Mahamurni Plantations Sdn Bhd pada 12 Mei 1993.

Pada 1994, Kulim mengambilalih 100% ekuiti dalam syarikat daripada JCorp. Syarikat ini kemudian menukar namanya kepada Johor Plantations Berhad pada 12 Februari 2023 dan bertukar kepada syarikat awam berhad pada 20 Februari 2023.

Sejak awal penubuhan organisasi kami, kami berpegang teguh pada pandangan yang progresif bahawa kelangsungan syarikat kami bergantung pada penggunaan sumber secara lestari untuk meningkatkan lagi pengeluaran dan mengurangkan kos – pandangan ini menjadi prinsip teras organisasi kami yang membawa Kulim pelbagai pengiktirafan termasuklah:

Menjadi salah satu

SYARIKAT MALAYSIA PERTAMA

yang dilantik sebagai ahli RSPO dan layak untuk menerima sijil

Dilantik sebagai ahli RSPO

SEJAK TAHUN 2004

Mejadi syarikat yang diperakui oleh RSPO

SEJAK TAHUN 2009

MAHAMURNI PLANTATIONS SDN BHD

Identiti kami sebagai sebuah syarikat perladangan bersepadu dikukuhkan lagi menerusi pengambilalihan 100% ekuiti Mahamurni Plantations Sdn Bhd (MPSB) oleh Kulim daripada JCorp pada tahun 1994.

Sejak awal penubuhan organisasi kami, kami berpegang teguh pada pandangan yang progresif bahawa kelangsungan syarikat kami bergantung pada penggunaan sumber secara lestari untuk meningkatkan lagi pengeluaran dan mengurangkan kos – pandangan ini menjadi prinsip teras organisasi kami yang membawa Kulim pelbagai pengiktirafan termasuklah:

Menjadi salah satu

SYARIKAT MALAYSIA PERTAMA

yang dilantik sebagai ahli RSPO dan layak untuk menerima sijil

Dilantik sebagai ahli RSPO

SEJAK TAHUN 2004

Mejadi syarikat yang diperakui oleh RSPO

SEJAK TAHUN 2009

Pada hari ini, semua kilang dan ladang kami diperakui oleh RSPO

4 KILANG

memegang status ‘Identiti Terpelihara’

Status ‘Identiti Terpelihara’ merujuk pada kebolehkesanan produk minyak sawit yang dihasilkan di kilang-kilang dengan status ini ke suatu sumber yang diperakui dan disimpan berasingan daripada minyak konvensional lain dalam rantaian bekalan.

2000s

2007 - 2008

PENGELUAR MINYAK SAWIT PERTAMA DI MALAYSIA

untuk menerbitkan Laporan Kelestarian

2012 - 2018

Usaha kami untuk mematuhi piawaian pengeluaran minyak sawit antarabangsa yang ketat secara berterusan telah melayakkan kami untuk menerima sijil pengiktirafan pada tahun 2012 dan 2018, sekaligus mengukuhkan lagi kepercayaan para pelanggan dan rakan kongsi terhadap produk-produk kami yang mampan dan boleh dikesan:

Pada tahun 2016, Kulim menjadi anak syarikat milik penuh JCorp ekoran pelaksanaan program transformasi Kumpulan tersebut.

 

2022

UNJURAN PERTUMBUHAN KAMI DI MASA HADAPAN

Selepas penggabungan aset perladangan kami dan perkhidmatan pertambahan nilai yang ditawarkan di bawah nama MPSB pada tahun 2022, kami memurnikan lagi matlamat kami untuk mnejadi salah satu pemain besar dalam industri pertanian. Di samping itu, kami mengukuhkan lagi strategi kelestarian jangka panjang kami dengan penghasilan tenaga boleh diperbaharui kami sendiri melalui penandatanganan MOU bersama Gas Malaysia.


Antara

SYARIKAT PERTAMA

untuk menjual biogas kepada Grid Nasional.


BERITA TERKINI

NAMA BAHARU INI MEMBERIKAN IDENTITI ORGANISASI KAMI SEBAGAI ANAK JATI JOHOR KERANA KEBANYAKAN LADANG, KILANG DAN SYARIKAT PENGOPERASIAN KAMI TERLETAK DI NEGERI JOHOR.

2023

Pada 20 Februari 2023, MPSB telah ditukar menjadi sebuah syarikat awam berhad dan mengubah namanya menjadi JPG.

Bagi kami, perubahan ini mengukuhkan lagi identiti kami sebagai anak jati Johor kerana kebanyakan kebanyakan aset perladangan kami terletak di Johor dan membuatkan kami berasa bangga untuk dikenali sebagai pengeluar kelapa sawit dengan hasil tertinggi di Johor.

Sebagai JPG,

KAMI MEMBERIKAN SEPENUH KOMITMEN UNTUK MENJALIN HUBUNGAN PERNIAGAAN YANG BAIK BERSAMA PEKEBUN KECIL, BADAN BERKUASA NEGERI DAN RAKAN KONGSI LUAR KAMI DI JOHOR

untuk menjadi wakil yang akan meletakkan negeri Johor sebagai salah satu negeri pengeluar minyak sawit paling berkualiti di Malaysia. Dengan pemikiran progresif dan pendekatan inovatif kami, kami yakin bahawa kami berpotensi untuk dikenali sebagai syarikat perladangan bersepadu utama di ratau ini di samping menerokai peluang penciptaan nilai baharu dalam ekonomi kitaran serta memperluaskan lagi agenda kelestarian kami.

 • PERSATUAN PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (WCS)

  Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar (WCS) adalah sebuah organisasi bukan keuntungan yang berdedikasi untuk melindungi hidupan liar dan ekosistem semula jadi. Kolaborasi kami tertumpu pada beberapa strategi pemuliharaan, termasuklah menetapkan dan menguruskan kawasan dilindungi. Kawasan-kawasan ini menjadi pusat perlindungan untuk hidupan liar, mengekalkan kepelbagaian biologi, dan mempromosi pengurusan sumber serta tanah secara lestari. Program kolaborasi yang dilaksanakan adalah termasuk melindungi habitat, membanteras penyeludupan hidupan liar, dan merangka pelan pemuliharaan untuk memastikan kelangsungan kehidupan beberapa spesies terancam.

 • YAYASAN EARTHWORM (EF)

  Yayasan Earthworm, dikenali dahulu sebagai The Forest Trust (TFT), adalah sebuah organisasi bukan keuntungan yang berdedikasi untuk mempromosi kelestarian dan amalan penyumberan beretika dalam pelbagai industri, khususnya minyak sawit. Menjalin kerjasama dengan Yayasan Earthworm melambangkan komitmen kami untuk mengguna pakai amalan-amalan yang beretika dan bertanggungjawab.

 • PERSATUAN PENCINTA ALAM MALAYSIA (MNS)

  Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) adalah sebuah organisasi bukan kerajaan (NGO) yang tertumpu pada usaha pemuliharaan warisan semula jadi Malaysia. Kami komited dan aktif:

  • Melibatkan diri dalam semua bengkel, acara dan aktiviti MNS
  • Menyertai projek pemuliharaan dan lawatan padang
  • Mengambil peluang untuk menjalin hubungan dengan ahli-ahli lain atau pakar bidang
  • Menyokong dan melibatkan diri dalam inisiatif serta kempen pemuliharaan MNS
 • INISIATIF PELAPORAN GLOBAL (GRI)

  Inisiatif Pelaporan Global (GRI) mempunyai sebuah komuniti yang terdiri daripada beberapa organisasi yang terlibat secara aktif dalam pelaporan kelestarian dan menggunakan rangka kerja GRI sebagai panduan. Kami komited untuk:

  • Terus menjadi mendahului industri sebagai pemain utama dan menjadi organisasi pertama yang membawa pembangunan berkaitan GRI, Piawaian GRI dan trend-trend dalam landskap pelaporan kelestarian
  • Melengkapkan organisasi dengan pengetahuan praktikal, peralatan dan inspirasi untuk mencapai tahap ketelusan korporat yang tertinggi
  • Memahami dan mempraktikkan amalan pelaporan kelestarian yang terbaik
  • Memupuk inovasi di peringkat global melalaui kolaborasi serta meningkatkan lagi kualiti pendedahan
 • SASPO

  SASPO, yang dikelola oleh WWF-Singapura, adalah suatu inisiatif perniagaan yang menyatukan syarikat dari pelbagai sektor untuk menangani isu rantaian bekalan berkenaan minyak sawit dan berusaha meningkatkan bekalan dan permintaan minyak sawit lestari yang diperakui. Kami berdedikasi untuk mencapai sasaran penggunaan 100% minyak sawit yang bebas daripada penebangan hutan dan penukaran ekosistem semula jadi), serta berusaha mendapatkan 100% minyak sawit lestari yang diperakui RSPO.

 • KOMPAK GLOBAL PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (UNGC)

  UNGC, atau Kompak Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, adalah suatu inisiatif sukarela yang menggalakkan perniagaan dan organisasi untuk mengguna pakai polisi serta amalan lestari yang selaras dengan tanggungjawab sosial kami. Kami berusaha untuk menyediakan suatu rangka kerja yang akan menyelaraskan pengoperasian dan strategi kami dengan sepuluh prinsip global yang umum termasuklah perkara melibatkan hak asasi manusia, tenaga kerja, alam sekitar dan antirasuah.

 • MINYAK SAWIT LESTARI MALAYSIA (“MSPO”)

  MSPO, atau Minyak Sawit Lestari Malaysia Malaysian Sustainable Palm Oil, adalah suatu skim pensijilan yang dibangunkan oleh Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) untuk menggalakkan pemupukan amalan lestari dalam industri minyak sawit Malaysia. Kami berusaha untuk menunjukkan komitmen kami terhadap pengeluaran minyak sawit yang mampan melalui pensijilan MSPO. Pematuhan terhadap syarat pensijilan MSPO membawa beberapa kelebihan, termasuklah pengiktirafan sebagai pengeluar minyak sawit yang lestar, akses pada peluang pasaran yang mengutamakan penyumberan lestari, dan kebenaran untuk meletakan logo MSPO pada produk yang diperakui. Penerimaan sijil ini menunjukkan komitmen organisasi kami untuk memikul tanggungjawab alam sekitar dan sosial dalam industri minyak sawit.

 • MEJA BULAT BERKENAAN MINYAK SAWIT LESTARI (“RSPO”)

  Keahilan RSPO boleh dipohon secara sukarela dan terbuka kepada semua organisasi yang terlibat dalam mana-mana bahagian di rantaian bekalan minyak sawit atau berminat untuk mempromosi amalan pengeluaran minyak sawit yang lestari. Untuk menjadi ahli RSPO, terdapat beberapa kriteria tertentu yang perlu dipenuhi di samping mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Pengeluaran Minyak Sawit Lestari. Johor Plantations Berhad menyertai RSPO pada tahun 2004 di bawah nama syarikat induk kami, Perbadanan Johor. Syarikat kami berdedikasi untuk mengekalkan status pensijilan yang diterima dan mematuhi Prinsip & Kriteria RSPO sepenuhnya.

 • WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)

  Wildlife Conservation Society (WCS) is a global non-profit organisation dedicated to conserving wildlife and protecting natural ecosystems. Our collaboration focuses on a range of conservation strategies, including establishing and managing protected areas. These protected areas provide safe havens for wildlife, preserve biodiversity, and promote sustainable land and resource management. The collaboration program also includes protecting habitats, combating wildlife trafficking, and implementing conservation plans to ensure the survival of key species.

 • EARTHWORM FOUNDATION (EF)

  Earthworm Foundation, formerly known as The Forest Trust (TFT), is a non-profit organisation dedicated to promoting sustainability and responsible sourcing practices in various industries, especially palm oil. Engaging with Earthworm Foundation signifies a commitment to responsible and ethical practices.

 • THE MALAYSIA NATURE SOCIETY (MNS)

  The Malaysia Nature Society (MNS) is a non-governmental organization (NGO) focused on the conservation of Malaysia’s natural heritage. We are committed and active:

  • Involvement in MNS activities, events, and workshops
  • Participate in conservation projects and field trips
  • Networking opportunities with other members and experts in the field
  • Support and involvement in MNS conservation initiatives and campaigns
 • GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

  Global Reporting Initiative (GRI) has a community of organisations that are actively engaged in sustainability reporting and use the GRI framework as a guide. We are committed to:

  • Stay ahead of the curve and be the first in developments regarding GRI, the GRI Standards and trends in the sustainability reporting landscape
  • Equip the organisation with practical knowledge, tools and inspiration to achieve stronger internal alignment on corporate transparency
  • Gain first-hand understanding of best sustainability reporting practices
  • Foster global innovation through collaboration and improve the quality of disclosure
 • SASPO

  SASPO is a business initiative that brings companies together across varying sectors to tackle supply chain issues around palm oil and work towards increasing the supply and demand of certified sustainable palm oil in Singapore. SASPO, facilitated by WWF-Singapore, is a business initiative that brings companies together across varying sectors to tackle supply chain issues around palm oil and work towards increasing the supply and demand of certified sustainable palm oil. We are committed to 100% of palm oil consumed free from deforestation and conversion of natural ecosystems), and are committed to procure 100% RSPO-certified sustainable palm oil.

 • UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC)

  UNGC, which stands for United Nations Global Compact, is a voluntary initiative that encourages businesses and organisations to adopt sustainable and socially responsible policies and practices. We are committed to provide a framework for businesses to align our operations and strategies with ten universally accepted principles covering human rights, labour, environment, and anti-corruption.

 • MALAYSIAN SUSTAINABLE PALM OIL (MSPO)

  MSPO, which stands for Malaysian Sustainable Palm Oil, is a certification scheme developed by the Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC) to promote sustainable practices in the Malaysian palm oil industry. We are committed to demonstrate our commitment to sustainable palm oil production through MSPO certification. Compliance with MSPO certification provides several benefits, including recognition as a sustainable palm oil producer, access to market opportunities that prioritise sustainable sourcing, and the ability to use the MSPO logo on certified products. It also demonstrates our organisation’s commitment to environmental and social responsibility in the palm oil industry.

 • ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)

  Membership in RSPO is voluntary and open to organisations that are involved in any part of the palm oil supply chain or have an interest in promoting sustainable palm oil practices. To become a member of RSPO, we must meet certain criteria and comply with the RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production. Johor Plantations Berhad joined the RSPO in 2004 under the name of its parent company, Johor Corporation. The company is committed to maintaining the certification and full compliance with RSPO Principles & Criteria.