ALAM SEKITAR

PERLINDUNGAN & PENGURUSAN HCV/HCS

Sejajar dengan prinsip RSPO, kami komited untuk memelihara dan melindungi tapak Nilai Pemuliharaan Tinggi (HCV) serta Stok Karbon Tinggi (HCS). HCV ialah kawasan yang penting kerana nilai biologi, ekologi, sosial atau budayanya, manakala HCS ialah tapak hutan penting yang mengandungi simpanan karbon yang besar (iaitu pokok) dan/atau kepelbagaian biologi.


Kawasan HCV

1,131.1 HA

Tanah pemuliharaan

276.25 HA

Ladang-ladang kami bersempadan dengan kawasan hutan yang menyokong pelbagai ekosistem. Ladang-ladang kami di Johor bersempadan dengan Taman Negara Endau-Rompin dan Hutan Simpan Labis. Sebagai pengendali yang bertanggungjawab di kawasan-kawasan ini, amalan pengurusan alam sekitar kami dilaksanakan dengan tujuan meminimumkan impak negatif terhadap alam sekitar dan tertumpu pada usaha pemuliharaan habitat semula jadi di negara ini.


Hutan Simpan Labis

Ladang Sungai Tawing

Taman Negara Endau Rompin

Ladang Tereh Utara Ladang Sungai Sembrong

Taman Negara Endau Rompin

Hutan Simpan Labis

PENDEKATAN & STRATEGI KAMI

MEMPERKAYAKAN KEPELBAGAIAN BIOLOGI

MENGHENTIKAN AKTIVITI PEMBASMIAN HUTAN

PENCEROBOHAN
GAJAH

PROGRAM PENANAMAN POKOK

Kami mengekalkan laluan hidupan liar ke kawasan habitat semula dalam lingkungan kawasan ladang-ladang kami sejak 2011 dengan tujuan memudahkan pergerakan hidupan liar di laluan ini untuk menjamin kelangsungan spesies di kawasan tersebut. Kami menguatkuasakan polisi Kepelbagaian Biologi sendiri, mengharamkan aktiviti pemburuan, penangkapan ikan dan mengambil fauna yang tinggal dalam lingkungan kawasan ladang atau kawasan sekitar. Pemeriksaan dan pemantauan berkala di zon penampan kami dijalankan untuk memantau status hidupan liar di ladang-ladang kami. Kami juga berkolaborasi dengan beberapa organisasi dalam program-program anti-pemburuan haram:

Melalui langganan kami ke penyedia satelit Pemantauan Hutan Global, kami berusaha untuk memastikan bahawa rantaian bekalan kami mengikuti Polisi “Tiada Pembasmian Hutan, Tiada Pembangunan Baharu Menggunakan Gambut dan Tiada Eksploitasi Individu dan Komuniti Setempat” (NDPE) dengan memantau aktiviti pembasmian hutan di tapak bekalan kami.

TIADA AKTIVITI PEMBASMIAN HUTAN

dijalankan dalam lingkungan sempadan kami sepanjang pemantauan rutin kami pada tahun ini.

Suatu isu biodiversiti utama ialah pencerobohan gajah ke kawasan ladang dan kawasan kediaman berdekatan. Kami bekerjasama dengan agensi kerajaan dan NGO yang berkaitan, menjalankan penyelidikan bersama yang tertumpu pada isu Konflik Manusia-Gajah di ladang kelapa sawit. Beberapa usaha mitigasi kami yang lain termasuklah:

Mewujudkan laluan hidupan liar yang bersambung ke habitat semula jadi dengan tujuan memudahkan pergerakan hidupan liar di laluan ini untuk menjamin kelangsungan spesies di kawasan tersebut

Menerokai potensi pelaksanaan pagar biologi yang boleh menjadi sumber makanan kepada gajah-gajah

Program Penanaman Pokok di bawah

1MRFF

adalah kesinambungan daripada
Program Infaq Warisan yang dilaksanakan

Dari tahun 2023 hingga 2033,
jumlah pokok yang ditanam berjumlah

680,000

(1,088 ha x 625 pokok)

320,000

(Kerjasama dengan pihak luar)

MENGURANGKAN PELEPASAN KARBON

Untuk mencapai sasaran pengurangan pelepasan karbon sebanyak 50% daripada garis dasar 2012 kami menjelang tahun 2025, kami telah merangka inisiatif jangka pendek dan jangka panjang yang merangkumi penyepaduan pengurusan sisa serta pencemaran dan penjanaan tenaga boleh diperbaharui.


Kadar peratusan pengurangan yang tercatat adalah seperti berikut:

2012

1.76

MT CO2e / MT CPO & PK

2015

36%*

pengurangan sebanyak

1.13 MT CO2e/ MT CPO & PK
2022

47%*

pengurangan sebanyak

0.93 MT CO2e/ MT CPO & PK
2025

50%*

pengurangan sebanyak

Sasaran Unjuran Kami

2050

SIFAR
BERSIH

Pelepasam karbon

*Statistik pengurangan berdasarkan perbandingan dengan tahun garis dasar 2012
*Kiraan dibuat menggunakan kalkulator PalmGHG RSPO

TENAGA BOLEH DIPERBAHARUI

Kami menjana Tenaga Boleh Diperbaharui (RE) menggunakan bahan buangan dari kilang-kilang kami sejak tahun 2016, apabila loji biogas pertama kami ditubuhkan. Melalui penjanaan TBB, kami dapat mengurangkan jejak karbon kami dengan ketara dengan mengurangkan penggunaan bekalan elektrik daripada grid nasional di samping kadar pelepasan metana lebih rendah yang terhasil daripada sisa bio kami.

PENGURUSAN AIR

Setelah mengenal pasti kepentingan usaha puliharaan air dan menjaga kualiti air di setiap laluan air di negara ini, kami berusaha menguruskan penggunaan air kami secara bertanggungjawab untuk mengelakkan pencemaran serta penggunaan air berlebihan dalam pengoperasian kami.

PENGURUSAN KUALITI AIR

Selama lima tahun, kami berjaya mengekalkan paras BOD kami di bawah syarat DOE, sambil mematuhi sepenuhnya Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 menerusi langkah-langkah di bawah:

 • Menanam pokok kekacang menjalar yang cepat tumbuh di kawasan terdedah pada hakisan untuk mengelakkan hakisan berlaku di ladang-ladang kami.
 • Mengurangkan pencemaran air daripada logam berat, dengan menggabungkan baja tidak organik dan baja organik yang dihasilkan daripada EFB.
 • Memantau tahap Keperluan Oksigen Biokimia (BOD) di kawasan punca air berdekatan.

PENGGUNAAN SECARA BERTANGGUNGJAWAB

Untuk mengurangkan penggunaan kami, kami mengitar semula air daripada penseteril yang peluwap di kilang-kilang kami.


Penggunaan air di kilang adalah

1.13 m3 per tan FFB

iaitu lebih rendah daripada anggaran penggunaan sasaran sebanyak
1.2m3 per tan FFB

USAHA-USAHA LAIN TERMASUKLAH:

PENCAPAIAN & SASARAN

TEROKAI INISIATIF-INISIATIF KAMI YANG LAIN

 • PERSATUAN PEMULIHARAAN HIDUPAN LIAR (WCS)

  Persatuan Pemuliharaan Hidupan Liar (WCS) adalah sebuah organisasi bukan keuntungan yang berdedikasi untuk melindungi hidupan liar dan ekosistem semula jadi. Kolaborasi kami tertumpu pada beberapa strategi pemuliharaan, termasuklah menetapkan dan menguruskan kawasan dilindungi. Kawasan-kawasan ini menjadi pusat perlindungan untuk hidupan liar, mengekalkan kepelbagaian biologi, dan mempromosi pengurusan sumber serta tanah secara lestari. Program kolaborasi yang dilaksanakan adalah termasuk melindungi habitat, membanteras penyeludupan hidupan liar, dan merangka pelan pemuliharaan untuk memastikan kelangsungan kehidupan beberapa spesies terancam.

 • YAYASAN EARTHWORM (EF)

  Yayasan Earthworm, dikenali dahulu sebagai The Forest Trust (TFT), adalah sebuah organisasi bukan keuntungan yang berdedikasi untuk mempromosi kelestarian dan amalan penyumberan beretika dalam pelbagai industri, khususnya minyak sawit. Menjalin kerjasama dengan Yayasan Earthworm melambangkan komitmen kami untuk mengguna pakai amalan-amalan yang beretika dan bertanggungjawab.

 • PERSATUAN PENCINTA ALAM MALAYSIA (MNS)

  Persatuan Pencinta Alam Malaysia (MNS) adalah sebuah organisasi bukan kerajaan (NGO) yang tertumpu pada usaha pemuliharaan warisan semula jadi Malaysia. Kami komited dan aktif:

  • Melibatkan diri dalam semua bengkel, acara dan aktiviti MNS
  • Menyertai projek pemuliharaan dan lawatan padang
  • Mengambil peluang untuk menjalin hubungan dengan ahli-ahli lain atau pakar bidang
  • Menyokong dan melibatkan diri dalam inisiatif serta kempen pemuliharaan MNS
 • INISIATIF PELAPORAN GLOBAL (GRI)

  Inisiatif Pelaporan Global (GRI) mempunyai sebuah komuniti yang terdiri daripada beberapa organisasi yang terlibat secara aktif dalam pelaporan kelestarian dan menggunakan rangka kerja GRI sebagai panduan. Kami komited untuk:

  • Terus menjadi mendahului industri sebagai pemain utama dan menjadi organisasi pertama yang membawa pembangunan berkaitan GRI, Piawaian GRI dan trend-trend dalam landskap pelaporan kelestarian
  • Melengkapkan organisasi dengan pengetahuan praktikal, peralatan dan inspirasi untuk mencapai tahap ketelusan korporat yang tertinggi
  • Memahami dan mempraktikkan amalan pelaporan kelestarian yang terbaik
  • Memupuk inovasi di peringkat global melalaui kolaborasi serta meningkatkan lagi kualiti pendedahan
 • SASPO

  SASPO, yang dikelola oleh WWF-Singapura, adalah suatu inisiatif perniagaan yang menyatukan syarikat dari pelbagai sektor untuk menangani isu rantaian bekalan berkenaan minyak sawit dan berusaha meningkatkan bekalan dan permintaan minyak sawit lestari yang diperakui. Kami berdedikasi untuk mencapai sasaran penggunaan 100% minyak sawit yang bebas daripada penebangan hutan dan penukaran ekosistem semula jadi), serta berusaha mendapatkan 100% minyak sawit lestari yang diperakui RSPO.

 • KOMPAK GLOBAL PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU (UNGC)

  UNGC, atau Kompak Global Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, adalah suatu inisiatif sukarela yang menggalakkan perniagaan dan organisasi untuk mengguna pakai polisi serta amalan lestari yang selaras dengan tanggungjawab sosial kami. Kami berusaha untuk menyediakan suatu rangka kerja yang akan menyelaraskan pengoperasian dan strategi kami dengan sepuluh prinsip global yang umum termasuklah perkara melibatkan hak asasi manusia, tenaga kerja, alam sekitar dan antirasuah.

 • MINYAK SAWIT LESTARI MALAYSIA (“MSPO”)

  MSPO, atau Minyak Sawit Lestari Malaysia Malaysian Sustainable Palm Oil, adalah suatu skim pensijilan yang dibangunkan oleh Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia (MPOCC) untuk menggalakkan pemupukan amalan lestari dalam industri minyak sawit Malaysia. Kami berusaha untuk menunjukkan komitmen kami terhadap pengeluaran minyak sawit yang mampan melalui pensijilan MSPO. Pematuhan terhadap syarat pensijilan MSPO membawa beberapa kelebihan, termasuklah pengiktirafan sebagai pengeluar minyak sawit yang lestar, akses pada peluang pasaran yang mengutamakan penyumberan lestari, dan kebenaran untuk meletakan logo MSPO pada produk yang diperakui. Penerimaan sijil ini menunjukkan komitmen organisasi kami untuk memikul tanggungjawab alam sekitar dan sosial dalam industri minyak sawit.

 • MEJA BULAT BERKENAAN MINYAK SAWIT LESTARI (“RSPO”)

  Keahilan RSPO boleh dipohon secara sukarela dan terbuka kepada semua organisasi yang terlibat dalam mana-mana bahagian di rantaian bekalan minyak sawit atau berminat untuk mempromosi amalan pengeluaran minyak sawit yang lestari. Untuk menjadi ahli RSPO, terdapat beberapa kriteria tertentu yang perlu dipenuhi di samping mematuhi Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Pengeluaran Minyak Sawit Lestari. Johor Plantations Berhad menyertai RSPO pada tahun 2004 di bawah nama syarikat induk kami, Perbadanan Johor. Syarikat kami berdedikasi untuk mengekalkan status pensijilan yang diterima dan mematuhi Prinsip & Kriteria RSPO sepenuhnya.

 • WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)

  Wildlife Conservation Society (WCS) is a global non-profit organisation dedicated to conserving wildlife and protecting natural ecosystems. Our collaboration focuses on a range of conservation strategies, including establishing and managing protected areas. These protected areas provide safe havens for wildlife, preserve biodiversity, and promote sustainable land and resource management. The collaboration program also includes protecting habitats, combating wildlife trafficking, and implementing conservation plans to ensure the survival of key species.

 • EARTHWORM FOUNDATION (EF)

  Earthworm Foundation, formerly known as The Forest Trust (TFT), is a non-profit organisation dedicated to promoting sustainability and responsible sourcing practices in various industries, especially palm oil. Engaging with Earthworm Foundation signifies a commitment to responsible and ethical practices.

 • THE MALAYSIA NATURE SOCIETY (MNS)

  The Malaysia Nature Society (MNS) is a non-governmental organization (NGO) focused on the conservation of Malaysia’s natural heritage. We are committed and active:

  • Involvement in MNS activities, events, and workshops
  • Participate in conservation projects and field trips
  • Networking opportunities with other members and experts in the field
  • Support and involvement in MNS conservation initiatives and campaigns
 • GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)

  Global Reporting Initiative (GRI) has a community of organisations that are actively engaged in sustainability reporting and use the GRI framework as a guide. We are committed to:

  • Stay ahead of the curve and be the first in developments regarding GRI, the GRI Standards and trends in the sustainability reporting landscape
  • Equip the organisation with practical knowledge, tools and inspiration to achieve stronger internal alignment on corporate transparency
  • Gain first-hand understanding of best sustainability reporting practices
  • Foster global innovation through collaboration and improve the quality of disclosure
 • SASPO

  SASPO is a business initiative that brings companies together across varying sectors to tackle supply chain issues around palm oil and work towards increasing the supply and demand of certified sustainable palm oil in Singapore. SASPO, facilitated by WWF-Singapore, is a business initiative that brings companies together across varying sectors to tackle supply chain issues around palm oil and work towards increasing the supply and demand of certified sustainable palm oil. We are committed to 100% of palm oil consumed free from deforestation and conversion of natural ecosystems), and are committed to procure 100% RSPO-certified sustainable palm oil.

 • UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC)

  UNGC, which stands for United Nations Global Compact, is a voluntary initiative that encourages businesses and organisations to adopt sustainable and socially responsible policies and practices. We are committed to provide a framework for businesses to align our operations and strategies with ten universally accepted principles covering human rights, labour, environment, and anti-corruption.

 • MALAYSIAN SUSTAINABLE PALM OIL (MSPO)

  MSPO, which stands for Malaysian Sustainable Palm Oil, is a certification scheme developed by the Malaysian Palm Oil Certification Council (MPOCC) to promote sustainable practices in the Malaysian palm oil industry. We are committed to demonstrate our commitment to sustainable palm oil production through MSPO certification. Compliance with MSPO certification provides several benefits, including recognition as a sustainable palm oil producer, access to market opportunities that prioritise sustainable sourcing, and the ability to use the MSPO logo on certified products. It also demonstrates our organisation’s commitment to environmental and social responsibility in the palm oil industry.

 • ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO)

  Membership in RSPO is voluntary and open to organisations that are involved in any part of the palm oil supply chain or have an interest in promoting sustainable palm oil practices. To become a member of RSPO, we must meet certain criteria and comply with the RSPO Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil Production. Johor Plantations Berhad joined the RSPO in 2004 under the name of its parent company, Johor Corporation. The company is committed to maintaining the certification and full compliance with RSPO Principles & Criteria.